قیمت تیرآهن

قیمت های زیر با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

نام محصول استاندارد وزن KG محل بارگیری قیمت زمان
IPE
۲۳۰
انبار
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
IPE
۲۷۰
انبار
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
IPE
۳۱۵
انبار
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
IPE
۳۷۰
انبار
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
IPE
۴۴۰
انبار
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
IPE
۵۱۰
انبار
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
IPE
۱۷۰
انبار
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
IPE
۱۵۵
انبار
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
IPE
۱۵۰
انبار
۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲