قیمت میلگرد

قیمت های زیر با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

نام محصول استاندارد وزن KG محل بارگیری قیمت زمان
A3
کارخانه
۲۴,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
A3
انبار
۲۴,۵۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
A3
۷۵.۸
انبار
۲۵,۵۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
A3
انبار
۲۵,۸۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
A3
۴.۸
انبار
۲۶,۹۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
A3
۷.۴
انبار
۲۶,۷۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲
A3
۱۰.۷
انبار
۲۶,۴۰۰ تومان
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۲